موضوعات

محورهای همایش

 

محور 1: رویکردها و تجارب نوآورانه در مدیریت زیرساخت‌ها در دانشگاه ­ها
محور2 : طراحی پردیس‌های سبز دانشگاهی
 محور 3: نوآوری ها در  مدیریت انرژی و تغییرات اقلیمی
محور 4: نوآوری ها در مدیریت پسماند در دانشگاه ها

 

محور 5: نوآوری ها در مدیریت پایدار آب و خاک در دانشگاه ها
محور 6:  نوآوری ها در مدیریت پایدار حمل و نقل در دانشگاه ها
محور 7:  آموزش و پژوهش در توسعه پایدار
محور 8: تاثیر دانشگاه بر پایداری جوامع شهری و روستایی
محور9: نوآوری ها در حفاظت از تنوع زیستی در دانشگاه ­ها

تماس با ما