“مسئولیت دانشگاه ها در جهت اهداف توسعه پایدار و چالش های پیچیده جهان”

ششمین کارگاه بین المللی رتبه بندی دانشگاه های دنیا – یوآی گرین متریک (UI Green Metric World University Ranking)  در 22 تا 24 مهرماه 1399  بصورت مجازی در دانشگاه زنجان واقع در شهر زنجان برگزار خواهد شد. در سال 2016، از سوی کمیته مدیریت شبکه رتبه بندی دانشگاههای دنیا- یو آی گرین متریک برنامه ریزی شد که این کارگاه بین المللی در دانشگاه زنجان برگزار شود. این رویداد بین المللی در سال 2020 موضوع ” مسئولیت دانشگاه­ها در قبال آرمان های توسعه پایدار و چالش های پیچیده دنیا” را برای خود برگزیند. این موضوع به همه ما کمک می کند تا تعهد خود را نسبت به مدیریت چالش های پیچیده دنیا نشان دهیم و در برآورده کردن آرمان های توسعه پایدار نقش داشته باشیم. از شما دعوت به عمل می آید در این رویداد حضور یابید و امید است  این کارگاه الهام بخش بوده و سبب ایجاد دانش جدید و  همکاری بین افراد گردد.

دانشگاه زنجان

نشانی: زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان

آخرین مهلت  ارسال  مقاله

 

شروع ثبت نام

 3 شهریور ماه  1399

 

23  تیرماه  1399

 

آخرین مهلت ثبت نام

 

تاریخ شروع کارگاه

 

10  مهرماه  1399

 

22 مهرماه 1399