کمیته علمی

دبیر کمیته علمی:

جناب آقای دکتر اسماعیل کرمی دهکردی، دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی -دانشگاه زنجان 

اعضای کمیته علمی:

Prof.  Riri Fitri Sari, Chairperson of UI GreenMetric
Junaidi, S.S., M.A., Vice -chair of UI GreenMetric
Dr.  Nyoman Suwartha, Vice-chair of UI GreenMetric
Prof.  Tommy Ilyas, Expert member of UI GreenMetric
Prof.  Gunawan Tjahjono, Expert member of UI GreenMetric

جناب آقای دکتر اسماعیل کرمی دهکردی، دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

جناب آقای دکتر مهدی جعفریان باروق، مسئول مدیریت سبز دانشگاه و عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه محقق اردبیلی

جناب آقای دکتر شاهین حیدری، استاد محترم پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبائی یزدی، استادیار محترم دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد: مسئول محترم دفتر دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد   

سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی، مدیر کل محترم دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو                  

جناب آقای دکتر نادر مختارانی، دانشیار محترم دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست  دانشگاه تربیت مدرس 

جناب آقای سعید مرادی کیا،  مدیریت پسماند شهرداری تهران 

جناب آقای دکتر مهدی خان سفید، استادیار محترم مهندسی طراحی محیط زیست و معمار منظر- مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران 

جناب آقای دکتر محمود یعقوبی، استاد محترم گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه شیراز

جناب آقای مهندس مصطفی منفرد، مدیر محترم کارگروه راهبری مدیریت سبز، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر مهدی مقیمی، مدیر محترم فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه زنجان

جناب آقای دکتر جمال داودی، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان

سرکار خانم دکتر آزاده توکلی،  استادیار محترم گروه محیط زیست دانشگاه زنجان

جناب آقای دکتر علیرضا خاوندی خیاوی، استادیار محترم گروه مهندسی عمران دانشگاه زنجان

جناب آقای دکتر ایمان شهابی قهفرخی،  استادیار محترم گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه زنجان

جناب آقای دکتر محمد صادق عسکری، استادیار محترم گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه زنجان

جناب آقای دکتر رضا مکنون، دانشیار محترم  دانشکده عمران  دانشگاه صنعتی امیر کبیر

جناب آقای دکتر مهران زینلیان، مدیر محترم امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه اصفهان